فروش هیدروکربن سبک در بورس تهران موجب مرگ ملکه الیزابت شد

فرمول تجربی هیدروکربن ها به دلیل ساختار مولکولی متفاوت آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال، آلکان ها، آلکین ها یا آلکن ها، مقدار هیدروژن پیوندی در آلکن ها و آلکین ها کاهش می یابد.

این عمدتا به دلیل خود پیوند یا کاتناسیون کربن است که از اشباع کامل هیدروکربن با تشکیل پیوندهای دو یا سه گانه جلوگیری می کند.

برای خرید هیدروکربن سبک در بورس می توانید با فعالان اقتصادی ارتباط برقرار کنید تا بتوانید بهتری سود را در بورس بکنید.

توانایی هیدروکربن ها برای اتصال به خود به عنوان کاتناسیون شناخته می شود. با چنین قابلیت هایی، آنها می توانند مولکول های پیچیده تری مانند سیکلوهگزان و در موارد نادر، هیدروکربن های معطر مانند بنزن را تشکیل دهند.

در همین حال، کراکینگ هیدروکربن ها فرآیندی است که در آن مولکول های آلی سنگین به مولکول های سبک تر تجزیه می شوند. این امر با تامین گرما و فشار کافی انجام می شود.

گاهی از کاتالیزورها برای تسریع واکنش استفاده می شود. این فرآیند نقش بسیار مهمی در تولید تجاری سوخت دیزل و بنزین دارد.

هیدروکربن

آلکان هایی با 10 اتم C یا کمتر معمولاً گازهایی در دمای اتاق بیش از 10 اتم C هستند، مولکول ها گاز یا مایع هستند. آلکان ها معمولاً به دلیل برهمکنش ضعیف واندروال دارای نقطه جوش و ذوب پایینی هستند.

آلکان هایی با جرم مولکولی بالا و نقطه جوش بالا. به عنوان مثال: C2H6 نقطه جوش بیشتری نسبت به CH4 دارد

آلکان هایی که جرم مولکولی یکسانی دارند اما تعداد شاخه های متفاوتی دارند، آنهایی که انشعاب کمتری دارند نقطه جوش بیشتری دارند و این به دلیل ضعیف شدن نیروی واندروال با افزایش مساحت است.

برای مثال CH3-CH2-CH2-CH3 نقطه جوش بیشتری دارد. آلکان ها در آب بسیار ضعیف حل می شوند اما در حلال های غیر قطبی مانند بنزن، CCl4 و غیره محلول هستند.

شیمی آلی مطالعه خواص ترکیبات کربن است. تمام ترکیبات کربن به جز چند ترکیب کربن معدنی آلی هستند. ترکیبات کربن غیر آلی شامل اکسیدهای کربن، بی کربناتها و کربناتهای یونهای فلزی، سیانیدهای فلزی و تعدادی دیگر است.

ساده ترین ترکیبات آلی فقط از اتم های کربن و هیدروژن ساخته شده اند. تنها ترکیبات کربن و هیدروژن را هیدروکربن می نامند.

ساده ترین هیدروکربن متان، CH4 است. این ساده ترین عضو یک سری هیدروکربن است. هر عضو متوالی سری یک اتم کربن بیشتر از عضو قبلی دارد.

به این سری از ترکیبات آلکان (CnH2n+2) می گویند. فندک ها گازی هستند و به عنوان سوخت استفاده می شوند. میانه ها (7 کربن تا 12 کربن) مایعاتی هستند که در بنزین (بنزین) استفاده می شوند.