تولید جدید ترین دکمه پایه دار

تولید جدید ترین دکمه پایه دار در کدام تولیدی ها می باشند؟ دکمه قابلمه ای بزرگ از نظر شکل ظاهری چگونه می باشند؟
یک نمونه دیگر از دکمه هاکه در تولیدی های ایران ساخته می شوند دکمه های پایه دار می باشند که این دکمه پرسی فلزی دارای یک حلقه در قسمت زیرین خود می باشند که سبب می شوند نخ دوخت مشخص نباشد و سبب زیبایی لباس می شوند و جدیدترین این دکمه ها از جنس فلزی است.