آجر گری مرودشت که در تابوت پادشاه مصر کشف شد

همه ما می دانیم که آجر گری مرودشت به طور گسترده در سراسر جهان برای ساخت خانه های مسکونی و ساختمان های اداری استفاده می شود.

ما همچنین به خوبی می دانیم که سبک ها و رنگ های مختلف آجر برای چنین پروژه های ساختمانی وجود دارد.

چیزی که به نظر می رسد بسیاری از آن غافل هستند این است که وقتی از آجر به عنوان مصالح ساختمانی داخلی استفاده می شود، چقدر خوب می تواند باشد.

به ندرت در خیابان قدم می زنیم و توجه خاصی به آجر می کنیم.

آجرها همه جا هستند و ما عموما آنها را بدیهی می دانیم، چرا؟ احتمالاً دلیلی که ما آجرها را نادیده می گیریم این است که عادت کرده ایم وقتی در باغ هستیم در خانه خودمان به آنها نگاه کنیم.

یا منظره از پنجره های جلو یا عقب ملک ما ممکن است مستقیماً به یک نوع بسیار مشابه، اگر نگوییم یکسان، نگاه می کند.

از ساخت بسیاری از مردم فکر می کنند که یک آجر فقط یک آجر است، شاید رنگ های مختلفی وجود داشته باشد اما این تقریباً تا آنجاست که تغییرات پیش می رود.

 

در واقع، آجر فروتن، تنوع و میراث بیشتری نسبت به آن چیزی دارد که به آن اعتبار می دهند.

آجر از یک نوع یا آن نوع از مواد مختلف در طول اعصار ساخته شده است.

آجرها چه برای ساختن یک کلبه مسکونی ساده به یک کلیسای جامع بزرگ باشند اما آجرها برای قرن ها مصالح اصلی ساختمان بوده اند.

فرآیند تولید ممکن است از مکانی به مکان دیگر تغییر کند، اما استفاده کلی از آجر تقریبا ثابت مانده است.

بسته به جایی که زندگی می کنید، ممکن است به رنگ خاصی از آجر برای ملک خود محدود شوید.

قرمز ملایمی که با 25% توناژ خاکستری ترکیب شده است تا ظاهری کاملاً فرسوده ایجاد کند، بافتی که ظاهری دست ساز سنتی به شما می دهد.